Tổng hợp các bộ đề thi – kiểm tra môn Toán lớp 1 theo từng bộ sách

Topchiase24h xin tổng hợp, chia sẻ tới thầy cô giáo, phụ huynh các bộ đề thi – kiểm tra môn Toán lớp 1 theo từng bộ sách giáo khoa có đáp án.

I. Bộ đề thi tham khảo 

Tham khảo bộ đề thi/kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán lớp 1:

1. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 1

2. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 2

3. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 3

4. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 4

5. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 5

6. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 6

7. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 7

8. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 8

9. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 9

10. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 10

Tham khảo bộ đề thi/kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 1:

1. Đề thi/kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 1

2. Đề thi/kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 2

3. Đề thi/kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 3

4. Đề thi/kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 4

5. Đề thi/kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 1: Đề số 5

Tham khảo bộ đề thi/kiểm tra giữa kỳ 2 môn Toán lớp 1:

1. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 2 môn Toán lớp 1: Đề số 1

2. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 2 môn Toán lớp 1: Đề số 2

3. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 2 môn Toán lớp 1: Đề số 3

4. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 2 môn Toán lớp 1: Đề số 4

5. Đề thi/kiểm tra giữa kỳ 2 môn Toán lớp 1: Đề số 5

Tham khảo bộ đề thi/kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 1:

1. Đề thi/kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 1: Đề số 1

2. Đề thi/kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 1: Đề số 2

3. Đề thi/kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 1: Đề số 3

4. Đề thi/kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 1: Đề số 4

5. Đề thi/kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 1: Đề số 5

II. Bộ đề thi theo các bộ sách giáo khoa

Đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021: Đề số 1

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021: Đề số 2

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021: Đề số 3

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021: Đề số 4

5. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021: Đề số 5

Đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021: Đề số 1

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021: Đề số 2

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021; Đề số 3

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021: Đề số 4

5. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021: Đề số 5

Đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 1 bộ sách Chân trời:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời năm học 2020 – 2021: Đề số 1

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời năm học 2020 – 2021: Đề số 2

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời năm học 2020 – 2021: Đề số 3

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời năm học 2020 – 2021: Đề số 4

5. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời năm học 2020 – 2021: Đề số 5

Đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 1 bộ sách Cùng học:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học năm học 2020 – 2021: Đề số 1

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học năm học 2020 – 2021: Đề số 2

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học năm học 2020 – 2021: Đề số 3

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học năm học 2020 – 2021: Đề số 4

5. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học năm học 2020 – 2021: Đề số 5

III. Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1

1. Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán: Đề số 1

2. Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán: Đề số 2

3. Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán: Đề số 3

4. Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán: Đề số 4

5. Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán: Đề số 5

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.